Tổ chức

Đ/c Trần Thị Minh Thu
Hiệu trưởng
ĐT: 0339288372

Đ/c Vũ Thị Chình
Phó Hiệu trưởng
  ĐT: 0948539168

Đ/c Nguyễn Huyền Trang
Chủ tịch Công đoàn cơ sở
ĐT: 0945143975

Đ/c Vũ Thị Hà
Tổ trưởng chuyên môn khối mẫu giáo.  
ĐT: 0945800622

Đ/c Nguyễn Thị Mừng
Tổ phó chuyên môn khối mẫu giáo
ĐT: 0868493644

Đ/c Vũ Thị Hương
Tổ trưởng chuyên môn khối Nhà trẻ
ĐT: 0856921085

Đ/c Nguyễn Thị Huệ
Tổ phó chuyên môn khối nhà trẻ
ĐT: 0985884138