Tổ chức

Đ/c Trần Thị Minh Thu – Hiệu trưởng . ĐT: 01639288372

Đ/c Vũ Thị Chình – Phó Hiệu trưởng .     ĐT: 0948539168

Đ/c Nguyễn Huyền Trang – Chủ tịch CĐCS . ĐT: 0945143975

Đ/c Vũ Thị Hà – Tổ trưởng chuyên môn.     ĐT: 0945800622