Tổ chức

Trần Thị Minh Thu

Đ/c Trần Thị Minh Thu
Hiệu trưởng
ĐT: 0339288372

Vũ Thị Chình

Đ/c Vũ Thị Chình
Phó Hiệu trưởng
  ĐT: 0948539168

Nguyễn Thị Mừng

Đ/c Nguyễn Thị Mừng
Phó Hiệu trưởng
ĐT: 0868493644

Vũ Thị Hà 2

Đ/c Vũ Thị Hà
Tổ trưởng chuyên môn Khối Mẫu giáo.  
ĐT: 0945800622

Nguyễn Huyền Trang

Đ/c Nguyễn Huyền Trang
Chủ tịch Công đoàn cơ sở; Tổ phó chuyên môn Khối Mẫu giáo
ĐT: 0945143975

Vũ Thị Hương

Đ/c Vũ Thị Hương
Tổ trưởng chuyên môn khối Nhà trẻ
ĐT: 0856921085