Tổ chức

Trần Thị Minh Thu

Đ/c Trần Thị Minh Thu
Chức vụ: Hiệu trưởng

Nguyễn Thị Mừng

Đ/c Nguyễn Thị Mừng
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Vũ Thị Ngọc Thương

Đ/c Vũ Thị Ngọc Thương
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn cơ sở

Vũ Thị Hà 2

Đ/c Vũ Thị Hà
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn Khối Mẫu giáo.  

Nguyễn Huyền Trang

Đ/c Nguyễn Huyền Trang
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn Khối Mẫu giáo

Vũ Thị Hương

Đ/c Vũ Thị Hương
Chức vụ:Tổ trưởng chuyên môn khối Nhà trẻ